Operatorët mobile në Shqipëri Telekom Albania, Vodafone Albania dhe ALBtelecom me kërkesë të AKEP-it, bazuar në nenin 8 shkronjën o) të Ligjit nr. 9918, datë 19. 05. 2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, kanë raportuar hartën e mbulueshmërisë me sinjal 2G, 3G dhe 4G në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Ky informacion sipas të dhënave të operatorëve mobile në Shqipëri, është mbledhur nga Drejtoria e Monitorimit, Kontrollit dhe Inspektimeve (DMKI), nga specialistët e Cilësisë së Shërbimit (QoS), në formatin JPG i pasqyruar me ngjyra sipas legjendës së më poshtme me qëllim për të patur të njëjtin konfigurim nga të tre këta operatorë.

Legjenda e Nivelit të sinjalit 2G, 3G dhe 4G të mbulimit të territorit të Shqipërisë:

Mbulimi ALBtelecom


Mbulimi Telekom Albania  


Mbulimi Vodafone Albania  

0 komente:

Post a Comment