Legjislacioni Shqiptar është një aplikacion në gjuhën shqipe, ideal për të gjithë ato që studiojnë juridik dhe jo vetëm. Në këtë aplikacion do të gjeni të gjitha ligjet shqiptrare: Kushtetutën, Kodin Civil, Kodin Pena, Kodine Proçedurës Civile, Kodin e Proçedurës Penale, Kodin e Familjes, Kodin e Proçedurave Administrative, Kodin e Punës, Kodin Penal Ushtarak, Ligje në lidhje me Kodin e Familjes dhe një përmbledhje legjislacioni për shoqëritë tregtare dhe investimet e huaja.


Legjislacioni Shqiptar është i disponueshëm falas në App Store. Kërkon iOS 7.1 ose një version më të ri dhe është kompatibël me iPhone, iPad dhe iPod touch. Peshon vetëm 6.9 MB /iPhoneAlbania

0 komente:

Post a Comment